توضیحات

  • نام کارفرما : آقای خلیفات
  • محل پروژه : استان بوشهر