توضیحات

  • نام کارفرما : آقای مهدی سهرابی
  • محل پروژه : استان کرمان