اسکلت تلفیقی – نقشه های با سازه اسکلت تلفیقی را مشاهده کنید!

اسکلت تلفیقی بدترین سازه محسوب می شود. مالکان برای فرار از قوانین و ضوابط معماری ، سازه اسکلتی را با سازه بنایی تلفیق می کنند و حتی یک ساختمان با دو سازه جدا از هم کار می کنند به خیال واهی که این ساختمان ارزان تر تمام می شود که از فصل مشترک این دوسازه ستون ها تیر و فندانسیون این دو سازه از هم جدا می باشد و این خود  هزینه ساخت را بالا می برد . اسکلت تلفیقی همانند سازه بنایی حجم زیادی از ساختمان به دیوار اختصاص می دهد. همچنین درز ما بین دو اسکلت محلی است برای تجمع حیوانات خانگی که مطلوب نمی باشد این نوع سازه را به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنیم.

اسکلت تلفیقی

اسکلت تلفیقی

جستجوی سریع نقشه ساختمان
عرض زمین >>
سبک معماری >>
موقعیت دسترسی >>
زیربنا >>