توضیحات

نام کارفرما : جناب آقای طاهری

محل اجرای پروژه : شهر بابل