توضیحات

  • نام کارفرما : آقای عابد نژاد
  • محل پروژه : استان فارس