خانه » نقشه سازه بتنی

نقشه سازه بتنی

 از مزاياي سازه بتنی مقاوم بودن ساختمان در برابر آتش سوزي مي باشد. ولي خيلي از مالکان از لفاز هايي که به واسطه بيرون زدگي ستون ها و تير هاي سقف به وجود مي آيد خوشتان نمي آيد که البته اين فقط يک تصور اشتباه است در صورتي که همين برآمدگي ها خود پتانسيل مثبتي براي طراحي داخلي محسوب مي شود. يکي ديگر از محاسن سازه بتنی عدم محدوديت طراحي بادبند است. شما مي توانيد اين گونه ساختمان را بدون در نظر گرفتن باد بند و ديوار برشي تا چند طبقه گسترش دهيد. بادبند ها و ديواربرشي در ساختمان هابه عنوان عناصر مزاحم يک معمار شناخته مي شود. با توجه به محاسن ساختمان با سازه بتنی اين گونه ساختمان با ايرادي نيز همراه است. از جمله اينکه بعد از ساخت امکان گسترش و اضاف کردن طبقات بدون محاسبات از قبل وجود ندارد و شما نمي توانيد اين گونه ساختمان را توسعه نماييد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع نقشه ساختمان حرفه ای کلیک کنید.

Go to Top