توضیحات

  • نام کارفرما : آقای صادقی
  • محل پروژه : استان مازندارن