توضیحات

  • نام کارفرما : آقای کاشانی
  • محل پروژه : استان کرمان