توضیحات

  • نام کارفرما : آقای صافی زاده
  • محل پروژه : استان کرمان