توضیحات

  • نام کارفرما : آقای رئیسی
  • محل پروژه : استان هرمزگان