نقشه عرض 10 الی 12 

مجموعه ای از نقشه عرض 10 الی 12 متر که توسط تیم خانه معمار طراحی شده است را می بینید. عرض 10 الی 12 عرض نسبتا مناسب و استانداردی است که برای طراحی ساختمان دو الی سه خوابه مناسب است. اما اگر نیاز و توقعات شما بیشتر باشد باید به فکر طراحی در دو سطح باشید.در ادامه نقشه های عرض 10 الی 12 را مشاهده کنید.

عنوان

Go to Top