توضیحات

آشپزخانه کوچک و ساده بدون بهره گیری از طراحی کابینت های ردیف بالا