نکت

وب سایت نکت محیطی جهت نمایش و معرفی خدمات سایر مشاغل در کشور است

فعالین کسب و کارها می توانند با بیان توضیحی از نوع خدمات خود در این سایت به معرفی و رونق بیشتر حرفه خود بپردازند و از سوی دیگر به بالا بردن سطح اطلاعات دوستان و مخاطبان خوب ما در عرصه های گوناگون کمک نمایند.

بزرگترین سرمایه و ابتدایی ترین قانون نکت راستی و صداقت است

نکت در کنار شما میکوشد تا در رشته فعالیت های خدماتی بهترین و به روزترین دانش و خدمات را در دسترس مخاطبان خود قرار دهد.خواسته ما این است که با رعایت قوانین، استانداردها و اصول در همه  مشاغل هرچه بهتر اطلاعات و خدمات آنها را معرفی و ارائخ دهیم.